مهندس مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه کسب و کار و تیم سازی

مهندس دانيال اعلمی دوست

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده سلامت الکترونيکی

منتور در زمینه کسب و کار و تیم سازی

مهندس نورالهدی اعلمی دوست

مدیر اجرایی شتابدهنده سلامت الکترونیکی

منتور در زمینه های تجهيزات پزشکي

دکتر ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه مالی و اجرایی

عليرضا رزقی

مشاور تخصصی الکترونيک

طاهره صميمی

مشاورتخصصی انفورماتيک سلامت

زهرا عابدی

مشاورتخصصی تجهيزات پزشکي

آذين اکرامي فرد

مشاورتخصصی توليد نرم افزار

ثبت نام