مراحل پذیرش

الف- ثبت اطلاعات استارتاپ

فرآیند ورود به دوره کشف شتابدهنده سلامت الکترونيکي با ثبت اطلاعات استارتاپ توسط بنیان گذار آن شروع می شود. لازم است تمامی استارتاپ های متقاضی خدمات شتابدهنده، فارغ از این که در چه مرحله ای هستند، این کار را انجام دهند.

ب- ارزیابی استارتاپ و اعلام نتیجه

در صورت مساعد بودن نظر تیم ارزیابی، از تيم برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت خواهد شد شتابدهنده سلامت الکترونيکي برای پذیرش استارتاپ‌ها در دوره کشف 4 ملاک دارد: 1.تعداد اعضای تیم حداقل دو نفر باشد؛ 2. محصول اولیه داشته باشد (صرفاً ایده نباشد)؛ 3. بازار انتخابی آنها ظرفیت جذابی داشته باشد (ایده تکراری نباشد)؛ 4. هر کدام از اعضای تیم هفته‌ای20 ساعت در مکان شتابدهنده حاضر شوند و روی استارتاپ خود کار کنند. در صورتی که استارتاپ آمادگی لازم برای ورود به شتابدهنده را نداشته باشد، نکاتی که مانع ورود به دوره کشف بودند به اطلاع بنیان گذار خواهد رسید.

بقیه مراحل پذیرش  شامل:

ج- جلسه مصاحبه

د- اعلام نتیجه جلسه مصاحبه

ه- جلسه پیش دفاع

و- جلسه دفاع نهایی

ز- اعلام نتیجه نهایی

ثبت نام