اولین رویداد ایده پروری و کارآفرینی مرکز رشد در حوزه فناوری اطلاعات، رویداد ایده پروری سلامت همراه است که این رویداد در دو مرحله برگزار شد. بمنظور شناسایی ایده ها و فرصت های حوزه سلامت همراه (Mobile Health Startup Weekend) و همچنین حمایت و هدایت کسب وکارهای نوپا این حوزه وکمک به شکل گیری و تجاری سازی طرح ایده ها از بستر دانشگاهها رویداد سه روزه ایده پروری و کارآفرینی در این حوزه تعریف و اجرا گردید. موضوعیت این رویداد سلامت همراه تعیین شد و به علت اسقبال زياد علاقه مندان و تعداد بسيار زياد ايده هاي دريافتي اين ر.يداد در دو مرحله برگزار شد که مرحله اول در تاریخ های 17 الی 20 بهمن ماه سال 96 در محل دانشکده پزشکي پرديس دانشگاه برگزار گردید.

ثبت نام