رویداد دندانپزشکی-تیم و ایده دارم

  • چه مشکل و مسئله ای را حس کردید؟
  • چگونه می توان مشکل و مسئله ای که حس کردید را حل کرد؟
  • تعداد اعضای گروه بعلاوه نماینده گروه و اعضای هیات علمی حاضر در گروه حداکثر 8 نفر بیشتر قابل قبول نمی باشد.
    حداکثر از دو عضو هیات علمی میتوانید در گروه خود استفاده کنید.
  • اعضای گروه خود را بطور مختصر معرفی نمایید: (نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سال تولد)
  • برای تکمیل گروه کاری خود قبل از شروع رویداد به چه افرادی با چه تخصصی نیاز دارید؟
  • در صورت وجود مورد مشابه با ایده شما، ویژگی ها و وجوه تمایز طرح پیشنهادی مورد نظر نسبت به موارد مشابه را ذكر نمائيد.
ثبت نام