دندانپزشکی-ایده دارم اما تیم ندارم

  • چه مشکل و مسئله ای را حس کردید؟
  • چگونه می توان مشکل و مسئله ای که حس کردید را حل کرد؟
  • برای تکمیل گروه کاری خود قبل از شروع رویداد به چه افرادی با چه تخصصی نیاز دارید؟
  • در صورت وجود مورد مشابه با ایده شما، ویژگی ها و وجوه تمایز طرح پیشنهادی مورد نظر نسبت به موارد مشابه را ذكر نمائيد.
ثبت نام