ثبت نام در رویداد های متاسل

خلق خلاقانه

مدرس : مهندس دانیال اعلمی دوست

مدت زمان : 130 دقیقه

تیم سازی

مدرس: علی بنایی

مدت زمان : 150 دقیقه

بوم ناب

مدرس: دانیال اعلمی دوست

مدت زمان: 120 دقیقه

در مسیر کارآفرینی

(ویژه نوجوانان12 تا 18 سال)

مدت زمان: 250 دقیقه

ثبت نام