mobile health startup-weekend

مرحله دوم رويداد سلامت همراه در تاریخ های 18 تا 20 اردیبهشت ماه سال 97
در محل دانشکده داروسازی پرديس دانشگاه برگزار گردید.

از 40 تيم و ايده منتخب در مرحله دوم، دعوت شد تا در جلسه داوري اولیه که شنبه 15 اردیبهشت ماه 97
در دانشکده پزشکی پردیس دانشگاه برگزار شد، شرکت کنند. در این جلسه پس از
معرفی رویداد mobile health startup-weekend و برنامه های آن به اعضای گروه ها،
نماينده ای از هر تیم، تيم و ايده خود را مختصرأ معرفی نمود
و پس از آن داوران، 12 تيم را برای شرکت در اولین رويداد ایده پروری سلامت همراه برگزيدند.

mobile health startup-weekend دومین رویداد ایده پروری حوزه فناوری اطلاعات mobile health startup-weekend دومین رویداد ایده پروری حوزه فناوری اطلاعات mobile health startup-weekend دومین رویداد ایده پروری حوزه فناوری اطلاعات mobile health startup-weekend دومین رویداد ایده پروری حوزه فناوری اطلاعات

ثبت نام