soghat salamt startup weekend

با توجه به ظرفیت عظیم شهر مقدس مشهد الرضا (ع) در پذیرایی خیل عظیم زائرین بارگاه ملکوتی ثامن الحجج
رویداد ایده پروری و کارآفرینی در زمینه سوغات سلامت معنوی با رویکرد سلامت معنوی برگزار شد.

soghat salamt startup weekend با هدف راه اندازی کسب و کار تازه با استفاده از ایده های نو و
ابداعی کلیه علاقمندان بخصوص جوانان، گروه های دانشجویی، اعضای هیأت علمی و دیگر علاقمندان
و ایده پردازان در حوزه های صنایع و مواد غذایی، صنایع دستی و فرهنگی و صنایع بسته بندی
با رویکرد معرفی بسته های جدید سوغات سلامت معنوی مشهد مقدس، در تابستان 96 اجرا شد.

soghat salamt startup weekend با هدف راه اندازی کسب وکار تازه با استفاده از ایده های نو soghat salamt startup weekend با هدف راه اندازی کسب وکار تازه با استفاده از ایده های نو soghat salamt startup weekend با هدف راه اندازی کسب وکار تازه با استفاده از ایده های نو soghat salamt startup weekend با هدف راه اندازی کسب وکار تازه با استفاده از ایده های نو soghat salamt startup weekend با هدف راه اندازی کسب وکار تازه با استفاده از ایده های نو

ثبت نام