تیم منتورینگ

مهدی تیزابی

بنیان گذار گروه صنعتی بازرگانی گروه سبز

تیم منتورینگ

دکتر محسن کامیار

مدیر عامل شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس
تیم منتورینگ

خانم دکتر فرامرزی

مدیر داخلی شتابدهنده فردوسی

تیم منتورینگ

آقای مهندس مکارم

مدیر شتاب دهنده فردوسی
ثبت نام