مهدی تیزابی

بنیان گذار گروه صنعتی بازرگانی گروه سبز

دکتر محسن کامیار

مدیر عامل شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

خانم دکتر فرامرزی

مدیر داخلی شتابدهنده فردوسی

آقای مهندس مکارم

مدیر شتاب دهنده فردوسی
ثبت نام